Билатерални односи со Кралството Норвешка


Дипломатските односи со Кралството Норвешка се воспоставени на 20.12.1993 година.


Билатерална договорна рамка: 

Склучени договори предмет на ратификација

1. „Спогодба за редовен воздушен сообраќај меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Норвешка“ 

 • склучена во Копенхаген на 20 март 2000 година
 • во сила од 11  јули 2000 година

2. „Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Норвешка за меѓународен патен транспорт“

 • склучена во Скопје на 22.март 2002 година
 • во сила од 22 март 2002година

3. „Договор помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Норвешка за преземање на лица со незаконски престој на нивните територии“

 • склучен во Скопје на 25 септември 2006 година 
 • во сила од 21 јуни 2007 година

4. „Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Норвешка за олеснување на издавањето на визи“

 • склучена во Скопје на 28 јули 2008 година

5. „Договор меѓу Република Македонија и Кралството Норвешка за одбегнување на двојно оданочување и заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход“

 • склучен во Скопје на 19 април 2011 година
 • во сила од 1 ноември 2011 година

Договори и документи кои не подлежат на ратификација 

1. „Договор за еднострано укинување на визи за носители на дипломатски и службени пасоши“

2. „Договор за донација меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Норвешка“

 • склучен во Скопје на 28.01.2003 година

3. „Меморандум за разбирање за Програмата за норвешка билатерална проектна поддршка на Република Македонија“

 • склучен во Скопје на 06 јули 2004 година 

4. „Меморандум за разбирање за Норвешка програма – за проектна поддршка на Република Македонија во областа на европската интеграција и реформата на јавната администрација “

 • склучен во Скопје на 06 јули 2004 година 

5. „Договор за реализација на обука за изведување електрични инсталации и сервисирање на разладни и термички уреди, со поддршка од Кралство Норвешка на Министерството за одбрана на Република Македонија за Програмата за подготовка за враќање во цивилен живот ,,Лепеза“.“

 • склучен на 28.11.2007 година

6. „Меморандум меѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за одбрана на Кралството Норвешка за соработка во областа на одбраната“

7. „Протокол за донација помеѓу Министерството за одбрана на Република Македонија и Министерството за одбрана на Кралството Норвешка“

8. „Заедничка изјава за партнерство и соработка меѓу Република Македонија и Кралството Норвешка“

 • Потпишана во Осло на 18 август 2017 година

9. „Договор за институционална соработка меѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија и Statens Kartverk за имплементација на проект (дигитален 3Д теренски модел), финансиран од Владата на Норвешка“

 • Потпишан во Скопје на 1.3.2018 година и во Осло на 6.3.2018 година

10. „Меморандум за разбирање меѓу Владата на РМ- преставувана од СЕП и МНР на Кралството Норвешка за билатерална проектна соработка“

 • Потпишан во Скопје на 26.07.2018 година 

11. „Меморандум за разбирање меѓу Владата на Република Македонија, УНОПС и Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка претставувано од Амбасадата на Кралство Норвешка во Белград (за проект за чистење на еколошки ризични точки-складиштата на ОХИС)“

 • склучен во Скопје на 17.12.2018 година 

 

Последно ажурирање: 23 ноември 2020